چیلر. مقدمه یکی از نیازهای هر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصل تابستان است ، این مهم ..... آب را جذب می کند و رقیق می شودو در نتیجه قدرت جذب کنندگی خود را از دست میدهد . ... برای رفع مشکل دوم ، به سیستم اخیر یک کندانسور ( تقطیر کننده ) اضافه می ...