چکیده مقاالت همایش دوم: صفحه 28 الی 56. چکیده مقاالت ... تمامی کارگاه های آموزشی توسط شرکت های دست اندرکار صنعت. چیلر و برج ... نشریه تخصصی چیلر و برج خنک کن ، به تهیه فهرستی از فعالین صنعت چیلر و برج خنک کن اقدام نموده است. در این.