وقتی شما می بینید یک نفر خمیازه می کشد، نورون های آینه ای می توانند خلاق باشند، و شما را نیز وادارند خمیازه بکشید. مشاهده ی کسی که استرس دارد – به ویژه یک همکار یا عضو خانواده – نیز می تواند اثری آنی بر سامانه های عصبی خود شما بگذارد. گروهی از پژوهشگران دریافتند که ۲۶% آدم ها با مشاهده ی شخصی که استرس داشت سطوح کورتیزول بالا رفته ای را نشان دادند…