سایت نی نی بان یک نظرسنجی تحت عنوان «حاضرید از لوازم دست دوم سالم که برای فرزند نزدیکانتان بوده برای بچه تان استفاده کنید؟» ترتیب داد.