دست دوم

اشتراک گذاشته شده با :

خمیازه

خودتان را در برابر استرس دست دوم ایمن کنید
خودتان را در برابر استرس دست دوم ایمن کنید
وقتی شما می بینید یک نفر خمیازه می کشد، نورون های آینه ای می توانند خلاق باشند، و شما را نیز وادارند خمیازه بکشید. مشاهده ی کسی که استرس دارد – به ویژه یک همکار یا عضو خانواده – نیز می تواند اثری آنی بر سامانه های عصبی خود شما بگذارد. گروهی از پژوهشگران دریافتند که ۲۶% آدم ها با مشاهده ی شخصی که استرس داشت سطوح کورتیزول بالا رفته ای را نشان دادند…

خودتان را در برابر استرس دست دوم ایمن کنید
خودتان را در برابر استرس دست دوم ایمن کنید
وقتی شما می بینید یک نفر خمیازه می کشد، نورون های آینه ای می توانند خلاق باشند، و شما را نیز وادارند خمیازه بکشید. مشاهده ی کسی که استرس دارد – به ویژه یک همکار یا عضو خانواده – نیز می تواند اثری آنی بر سامانه های عصبی خود شما بگذارد. گروهی از پژوهشگران دریافتند که ۲۶% آدم ها با مشاهده ی شخصی که استرس داشت سطوح کورتیزول بالا رفته ای را نشان دادند…