دود دست دوم سیگار حتی قبل از تشکیل جنین هم می تواند بر قدرت باروری زن ها اثر منفی بگذارد.